Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3514.

Nasze usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych obejmują przede wszystkim:

  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Nasze podejście

Badania przeprowadzamy zgodnie z:

  • krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez IFAC,
  • Kodeksem etyki zawodowych księgowych wydanym przez IFAC.

Nasza metodologia badania została starannie dopracowana bazując na doświadczeniach, które nasi partnerzy zdobyli podczas wieloletniej pracy dla największych światowych firm doradczych.

Nasza koncepcja audytu skupia się nie tylko na weryfikacji liczb i ujawnień zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym, ale przede wszystkim na pomocy klientom w identyfikacji ryzyk i innych czynników, które mogą zniekształcać obraz działalności gospodarczej. Nie zatrzymujemy się przy tym na identyfikacji ryzyka, wskazaniu go klientowi i ewentualnej pomocy w likwidacji jego skutków, ale staramy się dotrzeć do źródła problemu tak, aby wyeliminować zagrożenie całkowicie.

Wartość dodana dla klienta

W ramach audytu przygotowujemy List do Zarządu, w którym zawieramy nasze spostrzeżenia wraz z rekomendacjami dotyczące usprawnienia systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Naszą dewizą jest również odpowiadanie na potrzeby klientów i ciągła bieżąca współpraca z nimi. Przed rozpoczęciem badania spotykamy się z Zarządem w celu identyfikacji i omówienia potrzeb Spółki. W trakcie badania komunikujemy na bieżąco nasze spostrzeżenia celem uniknięcia negatywnych ‚niespodzianek’ na koniec badania.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu i współpracy w trakcie całego roku tak, aby na bieżąco rozwiązywać ewentualne powstałe kwestie.