Odzyskiwanie podatku VAT

Pomagamy jednostkom samorządu terytorialnego w odzyskiwaniu podatku VAT naliczonego (czyli podatku wynikającego z faktur zakupowych, otrzymywanych od dostawców i wykonawców), zapłaconego w ciągu ostatnich 5 lat. Nasze usługi obejmują (i) identyfikację obszarów / wydatków, od których można odzyskać podatek VAT oraz (ii) praktyczne wsparcie w procesie odzyskania tego podatku (w sposób możliwie jak najbardziej bezpieczny dla danej jednostki samorządu terytorialnego).

Możliwość odzyskania podatku VAT obejmuje zazwyczaj dwa obszary funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, tj.:

 • obszar inwestycyjny – obejmujący różnego rodzaju inwestycje prowadzone przez daną jednostkę oraz
 • obszar związany z wydatkami bieżącymi danej jednostki.

Planowanie inwestycji pod kątem VAT

Pomagamy jednostkom samorządu terytorialnego w procesie zaplanowania bieżących i przyszłych działań inwestycyjnych w taki sposób, aby były one jak najbardziej efektywne z perspektywy rozliczeń podatku VAT.

Podjęcie odpowiednich działań pozwala na bieżące odzyskiwanie kwot podatku VAT wynikającego z faktur otrzymywanych od dostawców i wykonawców, co w rezultacie przekłada się na poprawę płynności finansowej jednostki i zwiększenie dostępnych środków finansowych

Audyt wewnętrzny

Oferujemy Państwu usługi audytu wewnętrznego zgodne ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w Komunikacie nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 roku. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, a nasza firma spełnia warunki określone w art. 279 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych. W szczególności proponujemy:

 • Stworzenie karty audytu wewnętrznego, kodeksu etyki oraz zasad i procedur audytu wewnętrznego;
 • Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie oceny ryzyka oraz opinii kierownictwa;
 • Realizację zadań audytowych ukierunkowanych na wzmocnienie procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz zwiększenia efektywności działania;
 • Weryfikacja wdrożenia rekomendacji audytowych.

Kontrola zarządcza

Oferujemy Państwu wsparcie na wszystkich etapach wdrażania i sprawowania kontroli zarządczej według standardów opisanych w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 26 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. W szczegółności przy stworzeniu i wdrożeniu:

 • Środowiska wewnętrznego;
 • Systemu zarządzania ryzykiem;
 • Mechanizmów kontroli zarządczej;
 • Systemu informacji i komunikacji;
 • Mechanizmów monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej.

Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem E-risk

W celu efektywnego wykonywania kontroli zarządczej oferujemy Państwu kompleksowwą usługę doradczą połączoną z wdrażaniem oprogramowania e-risk, autorskiego systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania ryzykiem. E-risk pomoże Państwu w identyfikacji, analizie oraz monitorowaniu ryzyka prowadzonej działalności. Jest to elastyczne narzędzie pozwalające na wdrożenie dowolnej metodyki zarządzania ryzykiem w jednej lub w kilku obszarach działalności organizacji. E-risk zapewnia szybki przepływ informacji udostępniając informację na temat ryzyk w czasie rzeczywistym bezpośrednio zainteresowanym osobom bez konieczności tworzenia dokumentacji papierowej.

Analiza zgodności systemów informatycznych z Ustawą o Rachunkowości

Podejmując się tego zadania podzielimy naszą pracę na dwa elementy: Analizę dokumentacji i zapisów oraz Analizę systemu. W ramach tego pierwszego sprawdzimy technologię informatycznego przetwarzania danych księgowych we wskazanym przez Państwa systemie rachunkowym, polegającą na zbadaniu m.in. kontroli ciągłości zapisów i klasyfikacji zdarzeń; udokumentowania i uporządkowania zapisów według kryteriów klasyfikacyjnych; wprowadzania dowodów na założonym poziomie jakości; kontroli kompletności zbiorów systemu oraz parametrów przetwarzania danych; dostępu do zbiorów danych, procedur, algorytmów; spełnienia wymagań dla dowodów księgowych generowanych elektronicznie; mechanizmów kontroli w systemie informatycznym. W ramach analizy systemu zbadamy opis systemu informatycznego pod katem zgodności z zapisami Ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem następujących elementów jego funkcjonowania: środowiska, wykazu zbiorów, struktur, powiązań i zabezpieczeń; kontroli zapisów ksiąg pomocniczych; prawidłowości opisu i dokumentacji systemu; kontroli procedur odnoszących się do eksploatacji systemu; zbadania mechanizmów kontrolnych podsystemu sprawozdawczości; oceny mechanizmów autentykacji. Wynikiem naszych prac będą szczegółowe raporty zawierające nasze obserwacje oraz rekomendacje. Na Państwa życzenie pomożemy Państwu wdrożyć proponowane przez nas rekomendacje.

Ocena wiarygodności i bezpieczeństwa danych finansowych przetwarzanych w systemach informatycznych

W ramach tych niezwykle istotnych z punktu widzenia Państwa organizacji prac dokonamy analizy dokumentacji (polityk, procedur i instrukcji związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych), audytu bezpieczeństwa organizacyjnego IT oraz oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane finansowe. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na identyfikację zewnętrznych wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji (np. umowy z Klientami, wymagania prawne). Uzupełnieniem audytu organizacyjnego IT będzie analiza stosowanych zabezpieczeń w Państwa systemach finansowych. Wyniki analizy zostaną wykorzystane do oceny, czy bieżąca konfiguracja systemów informatycznych zapewnia wymagany poziom poufności i integralności danych finansowych. Efekt przeprowadzonych prac zostanie Państwu przedstawiony w formie przejrzystego i szczegółowego raportu zawierającego podsumowanie poszczególnych etapów prac.

Secured By miniOrange