Due diligence

Nasz wyspecjalizowany zespół, złożony ze specjalistów posiadających wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie prawa bilansowego, finansów i podatków przeprowadzi każdorazowo, dostosowaną do Państwa potrzeb, analizę finansową, ekonomiczną i operacyjną działalności podmiotu, którego nabyciem jest zainteresowana Państwa firma. W wyniku przeprowadzonych prac dostarczymy wiarygodnej informacji, w tym zidentyfikujemy i skwantyfikujemy ryzyka i zagrożenia występujące w podmiocie objętym badaniem due diligence.

Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości

Bieżące doradztwo rachunkowe i finansowe

Wspomagamy naszych Klientów w interpretacji przepisów Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Pomagamy również w analizie zdarzeń gospodarczych pod kątem ich prawidłowego ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym. Rezultat naszych prac, w zależności od Państwa potrzeb, może mieć formę przekazu ustnego bądź też pisemnego.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Na podstawie prowadzonych przez Państwa bądź Państwa zleceniobiorców ksiąg rachunkowych sporządzimy zarówno pełne sprawozdanie finansowe zgodne z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak też jego wybrane elementy. Podczas naszych prac będziemy ściśle współpracować z odpowiednim personelem Państwa firmy, aby w pełni zrozumieć cel i charakter poszczególnych transakcji i odpowiednio je zakwalifikować do pozycji sprawozdania finansowego.

Wdrożenie MSR/MSSF

Wspomagamy naszych klientów w procesie przechodzenia na MSR/MSSF poprzez:

  • nadzorowanie projektu,
  • analizę systemu rachunkowości i sprawozdawczości pod kątem identyfikacji różnic między dotychczasową polityką a MSR/MSSF wraz z określeniem możliwych do przyjęcia zasad w zakresie MSR/MSSF,
  • wsparcie w szacowaniu różnic wartościowych, w szczególności w odniesieniu do aktywów trwałych,
  • opracowanie wzorów sprawozdań finansowych oraz polityki rachunkowości,
  • wsparcie w zakresie dostosowania struktury organizacyjnej i systemów informatycznych do nowych wymogów sprawozdawczych,
  • przeprowadzanie szkoleń z MSR/MSFF dla pracowników.

Analiza zgodności istniejących rozwiązań finansowo-księgowych z wymogami prawa

Na Państwa życzenie dokonamy przeglądu i analizy istniejących procedur finansowo- księgowych pod kątem ich zgodności z odpowiednimi przepisami. Przygotujemy pisemne opracowanie wskazujące stan faktyczny, odpowiednie przepisy regulujące dane zagadnienie oraz wskażemy ewentualne obszary niezgodności i zaproponujemy nasze rekomendacje co do sposobu ich usunięcia.

Opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych

Spółkom powstającym oferujemy pomoc w przygotowaniu procedur księgowych i opracowaniu zasad rachunkowości dostosowanych do ich wielkości i specyfiki działalności. Naszych Klientów wspomagamy również w zakresie wdrażania jak najlepszych wzorców w odniesieniu do procedur księgowych. Na Państwa życzenie dokonamy analizy istniejących procedur i wskażemy ich ewentualne niedoskonałości oraz wypracujemy, przy Państwa współudziale, najkorzystniejsze rozwiązanie.

Przekształcanie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości do innych standardów

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w badaniu sprawozdań sporządzonych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż polskie, dokonamy na Państwa życzenie przekształcenia sprawozdań statutowych na sprawozdania sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości innych krajów, jak też specyficznymi standardami grup kapitałowych, do których Państwa spółki należą.

Szkolenia z zakresu polskich zasad rachunkowości jak i MSSF

Przeprowadzimy dla Państwa i pracowników Państwa firm specjalistyczne szkolenia obejmujące wybrane tematy z zakresu polskich jak i międzynarodowych standardów rachunkowości. W ramach szkoleń oferujemy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również liczne przykłady dostosowane do specyfiki działalności Państwa firm.

__________________________________________________________________________________________________________________

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Poznaniu

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie rachunkowości i spraworządności, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i prowadzenie ewidencji płacowych. Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc w tych kwestiach – prowadzimy analizę istniejących procedur finansowo-księgowych, opracowujemy i usprawniamy istniejące procedury księgowe, a także pomagamy w procesie wdrożenia MSR/MSSF i sporządzamy sprawozdania finansowe. Prowadzimy również szkolenia dla zainteresowanych z zakresu polskich zasad rachunkowości.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i prowadzenie ewidencji płacowych zostaw profesjonalistom, którzy sprawią, że Twoja firma tylko zyska. Oferujemy usługi na najwyższym poziomie – dopasowujemy ofertę pod wymagania klienta, gdyż każde przedsiębiorstwo jest unikalne. Przekazując tego typu kompleksowe usługi możesz mieć pewność, że zostaną one wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu będziesz mógł się skupić na prawidłowym rozwoju firmy, bez przejmowania się takimi kwestiami jak prowadzenie ksiąg rachunkowych czy prowadzenie ewidencji płacowych. Znajdź nasze biuro w Poznaniu i poznaj szczegóły!

Doradztwo w zakresie połączeń i reorganizacji

We współpracy z doradcami podatkowymi i kancelarią prawną oferujemy Państwu kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. W szczególności zakres naszych usług obejmuje wsparcie w przygotowaniu lub ocenie planów połączeń, podziałów i przekształceń oraz ustaleniu parytetu wymiany udziałów/akcji, a także doradztwo w zakresie ustalenia rachunkowych skutków transakcji.

Wyceny przedsiębiorstw, a także poszczególnych składników majątku

Nasi specjaliści dokonają wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, a także poszczególnych składników takich jak aktywa trwałe czy wartości niematerialne i prawne takie jak znak towarowy czy portfel klientów.

Analizy sprawozdań finansowych

W zależności od Państwa zapotrzebowania informacyjnego przeprowadzimy szereg różnego rodzaju analiz danych finansowych, a w szczególności analizy wskaźnikowe, analizy porównawcze, analizy stopnia realizacji i odchyleń od budżetu. Przeprowadzamy zarówno analizy na podstawie danych otrzymanych od Państwa jak też sami wyszukujemy odpowiednie dane do np. analiz porównawczych. Efektem naszych prac będzie raport z wnioskami dotyczącymi analizowanego obszaru.

Kontrola i optymalizacja kosztów

Najistotniejszym elementem procesu redukcji kosztów jest analiza czynników wpływających na poszczególne koszty. Razem z Państwa personelem dokonamy identyfikacji tych czynników, a także obszarów, w których istnieje potencjał do redukcji kosztów. Przeprowadzimy analizy trendów, związków między danymi ilościowymi i wartościowymi, charakteryzującymi działalność spółki w dłuższym okresie czasu oraz między planami a ich wykonaniem. W wyniku analiz przygotujemy rekomendacje dotyczące kierunków optymalizacji kosztów.

Ocena ryzyka strategicznego, finansowego i operacyjnego firm

Na drodze do realizacji celów strategicznych zarządy spółek często spotykają się z różnego rodzaju zagrożeniami. Istotne zatem jest nie tylko zidentyfikowanie obszarów i oszacowanie ryzyka, ale również zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Nasi specjaliści, we współpracy z Państwem, dokonają analizy działalności Państwa spółki, jej celów, a także otoczenia, w którym działa spółka. W rezultacie nie tylko zostaną zidentyfikowane obszary ryzyka wewnętrznego jak i zewnętrznego, ale również zaproponujemy jak te ryzyka należy monitorować oraz jakie kontrole powinny zostać wprowadzone, aby te ryzyka minimalizować.

Przejmowanie funkcji/outsourcing dyrektora finansowego i/lub kontrolera finansowego

W ramach tej usługi, na podstawie zgromadzonego przez nas doświadczenia, oferujemy Państwu wsparcie w obszarze finansów i controllingu, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Nasza usługa może przybierać różne formy współpracy w zależności od Państwa potrzeb, w tym doradzanie w obszarze finansów i controllingu, wykonywanie zadań z zakresu finansów i controllingu, wsparcie przy podejmowaniu decyzji strategicznych lub operacyjnych, bieżące wsparcie kadry kierowniczej.

Usługi aktuarialne

Oferujemy usługi obejmujące wycenę wartości zobowiązań pracodawcy wobec pracowników z tytułów świadczeń wynikających z regulacji kodeksu pracy, regulaminów płacowych czy układów zbiorowych.

Secured By miniOrange