Bieżące doradztwo podatkowe

W zakresie naszych usług proponujemy Państwu kompleksowe usługi doradztwa podatkowego obejmujące całokształt bieżących zagadnień podatkowych, które mogą wystąpić w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą. Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, nasze doradztwo podatkowe będzie polegać na przygotowaniu opinii podatkowej dotyczącej konkretnego zagadnienia podatkowego lub też świadczeniu bezpośredniej usługi doradztwa podatkowego w formie telefonicznej lub mailowej (tzw. hot line). Nasza oferta doradztwa podatkowego jest bardzo szeroka i obejmuje wiele płaszczyzn w temacie finansów. Werfyikacja prawidłowości ksiąg rachukowych, planowanie podatkowe, analiza to tylko część tego, co mogą Państwo od nas otrzymać. W szczególności, doradztwo podatkowe w naszej ofercie może obejmować przykładowo następujące obszary:

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • planowanie efektywnego podatkowo systemu wynagrodzeń pracowników i kadry zarządczej,
 • analiza podatkowych konsekwencji wykorzystania mienia pracodawcy do celów prywatnych pracowników,
 • projektowanie efektywnych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • analiza podatkowych aspektów relokacji międzynarodowej pracowników.

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych planowanych lub dokonanych transakcji gospodarczych,
 • kwalifikację podatkową poszczególnych przychodów i kosztów,
 • analiza możliwości wykorzystania straty podatkowej,
 • analiza podatkowych konsekwencji transferów środków do podmiotów zagranicznych,
 • pomoc w podatkowej kwalifikacji wydatków ponoszonych z tytułu działań reklamowych, szkoleniowych i promocyjnych,
 • określenie optymalnych zasad amortyzacji podatkowej.

Podatek od towarów i usług

 • konsekwencje w zakresie podatku od towarów i usług planowanych lub dokonanych transakcji gospodarczych,
 • analiza polskich regulacji pod kątem ich zgodności z przepisami prawa wspólnotowego,
 • planowanie alokacji czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT w celu optymalnej kalkulacji współczynnika (proporcji),
 • prawidłowe określenie stawek VAT dla czynności opodatkowanych,
 • analiza prawidłowości rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • asysta podmiotom zagranicznym w procesie zwrotu VAT z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium Polski,
 • rejestracja międzynarodowych i krajowych podmiotów dla celów VAT.

Podatek akcyzowy

 • zapewnienie prawidłowości i terminowości rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego,
 • analiza prawidłowości poszczególnych rozwiązań prawa akcyzowego (m. in. składu podatkowego, procedury zawieszenia poboru podatku),
 • reprezentacja naszych Klientów w kontaktach z organami celnymi.

Doradztwo podatkowe - planowanie podatkowe

Doradztwo podatkowe oferowane przez nasze biuro w Poznaniu szczyci się wysokim profesjonalizmem. Nasi eksperci umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznymi konsekwencjami. Jesteśmy świadomi, że doradztwo podatkowe to nie tylko sprawna reakcja na istniejące zagadnienia podatkowe, ale przede wszystkim efektywne podatkowo projektowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych. W zależności od Państwa potrzeb, w ramach naszego doradztwa podatkowego, gotowi jesteśmy określić konsekwencje podatkowe planowanych transakcji lub też zaproponować takie ukształtowanie planowanej transakcji, które umożliwiałoby jej optymalizację podatkową przy jednoczesnej realizacji jej zakładanych celów biznesowych. Nie ważne czy naszym zadaniem jest weryfikacja prawidłowości ksiąg rachunkowych, czy pomoc przy rozliczaniu podatków – Wierzymy, że doradztwo podatkowe w naszym wydaniu pozwoli Państwu osiągnąć wymierne korzyści podatkowe przy równoczesnej minimalizacji poziomu ryzyka podatkowego.

Analiza skierowana na optymalizację podatkową transakcji krajowych i międzynarodowych

Nasze usługi w ramach doradztwa podatkowego nakierunkowane są na zwiększenie efektywności podatkowej związanej z krajowymi i międzynarodowymi transakcjami gospodarczymi. Proponowane przez nas doradztwo podatkowe uwzględnia nie tylko krajowe i międzynarodowe przepisy podatkowe, ale też indywidualne uwarunkowania ekonomiczne analizowanych transakcji. W szczególności, nasze usługi obejmują następujące obszary:

 • projektowanie i wdrożenie optymalnych podatkowo schematów projektów / kontraktów gospodarczych,
 • projektowanie i implementacja efektywnych podatkowo strategii inwestycji zagranicznych w Polsce,
 • planowania przepływów finansowych istniejących pomiędzy podmiotami z grupy,
 • wskazanie podatkowo efektywnych sposobów finansowania projektów / inwestycji,
 • analiza potencjalnych strategii wyjścia z inwestycji.

Identyfikacja możliwych rozwiązań zwiększających płynność finansową

Doradztwo podatkowe w naszym wydaniu umożliwia prawidłowe zarządzanie sytuacją podatkową każdego podmiotu oraz unikaniu (minimalizacji) potencjalnych ryzyk podatkowych. W szczególności, proponowane rozwiązania pozwalają osiągnąć naszym Klientom wymierne korzyści podatkowe w postaci zwiększonej płynności finansowej. Nasze usługi doradztwa podatkowego obejmują:

 • analiza możliwości zwrotu nadpłaconych zobowiązań podatkowych,
 • opracowanie podatkowo korzystnej polityki zarządzania złymi długami,
 • dopasowanie przyszłych zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do prognozowanej sytuacji finansowej danego podmiotu,
 • analiza możliwości uzyskania szybszego zwrotu VAT,
 • analiza korzyści związanych ze zmianą sposobu rozliczania VAT (miesięcznie vs. kwartalnie),
 • analiza możliwości związanych z odraczaniem momentu rozpoznania obowiązku podatkowego w zakresie VAT,
 • opracowywanie polityki efektywnego zarządzania kosztami uznawanymi za koszty uzyskania przychodów (w szczególności przyspieszenie rozpoznania kosztu),
 • analiza sytuacji w którym możliwe jest odroczenie rozpoznawania przychodu dla celów podatku dochodowego,
 • analiza obowiązku pobrania podatku u źródła przy wypłatach (m. in. odsetek, należności licencyjnych, dywidend) dla nierezydentów.

Dzięki nam unikniesz niepotrzebnych nadwyżek finansowych swojej firmy. Dogłębna analiza przeprowadzona przez nasz zespół sprawi, że każda kwestia związana z podatkami (w tym ryzyko podatkowe i weryfikacja prawidłowości ksiąg rachunkowych) przestanie być Twoim problemem. Zdaj się na nasze doradztwo podatkowe i odwiedź nasze biuro w Poznaniu.

Kompleksowe przeglądy podatkowe, skierowane na identyfikację i eliminację ryzyk podatkowych, jak również osiąganie wymiernych oszczędności podatkowych w przedsiębiorstwie

Proponujemy realizację zarówno kompleksowych przeglądów podatkowych obejmujących całość rozliczeń podatkowych Państwa Spółki jak i przeglądów nakierunkowanych na szczegółową weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych / obszarów działalności spółki. Zasadniczym celem każdego przeglądu podatkowego jest zawsze:

 • weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych spółki oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk,
 • rekomendacje co do konkretnych działań mających na celu minimalizację zidentyfikowanych ryzyk zarówno dla spółki, jak i osób odpowiedzialnych za ich rozliczenia podatkowe,
 • identyfikacja obszarów optymalizacji podatkowej i rekomendacje dotyczące ich wdrożenia.

Pomoc przy rozliczaniu podatków (m.in. opracowanie i wdrażanie procedur podatkowych) oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym

W ramach doradztwa podatkowego proponujemy Państwu opracowanie i wdrożenie rozwiązań podatkowych, które ułatwią i zapewnią efektywność rozliczeń podatkowych spółki. W szczególności proponujemy opracowanie i implementację procedur podatkowych, które zapewnią prawidłowość przy weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych spółki z tytułu poszczególnych podatków oraz umożliwią kompleksową ocenę jej sytuacji podatkowej. Wierzymy, że nasze rozwiązania zapobiegną powstaniu ryzyk podatkowych związanych z przyszłymi działaniami spółki i pozwolą w sposób pełny skoncentrować się na jej działalności biznesowej. Z nami każda weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych zakończona będzie pozytywnie dla Twojej firmy. Ponadto, doradztwo podatkowe i projektowane przez nas rozwiązania uwzględniają także indywidualne uwarunkowania spółki oraz wykorzystywane przez Państwa systemy informatyczne i księgowe.

Asysta i reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych i sądowych

Oferujemy doradztwo podatkowe na wiele sposobów – jednym z nich jest profesjonalne wsparcie fizyczne. Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w reprezentacji podatników w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Naszym celem jest takie reprezentowanie Państwa interesów, aby kontrola / postępowanie podatkowe z sukcesem zakończone zostało na możliwie najwcześniejszym etapie.

Doradztwo transakcyjne (w szczególności obsługa i optymalizacja podatkowa procesów połączeń, przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw)

W ramach doradztwa podatkowego jesteśmy gotowi świadczyć Państwu kompleksowe usługi strukturyzacji podatkowej planowanych działań gospodarczych. Nasi konsultanci uczestniczyli w licznych krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu M&A. Naszym podstawowym celem jest uzyskanie wymiernych korzyści podatkowych przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanych celów biznesowych analizowanych działań. Wierzymy, że proponowane przez nas rozwiązania umożliwią sprawne i efektywne podatkowo realizacje planowanych działań. Obiecujemy, że takie kwestie jak weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych nie będzie stanowiła dla Państwa problemu. Nasza oferta obejmuje:

 • przeprowadzenie badań due diligence podmiotów, które mają być przedmiotem nabycia / restrukturyzacji,
 • opracowanie podatkowo efektywnego scenariusza transakcji, który jednocześnie zapewnia realizację zakładanych celów biznesowych,
 • minimalizacja ryzyk podatkowych związanych z planowaną transakcją,
 • weryfikacja zapisów planowanych umów gospodarczych pod kątem ich podatkowej efektywności,
 • praktyczna asysta w implementacji proponowanych rozwiązań.

Organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących zagadnień podatkowych

Świadczymy również doradztwo podatkowe w formie zorganizowanych przez nas warsztatów i szkoleń podatkowych. Przedmiotem szkoleń mogą być zarówno poszczególne podatki (VAT, CIT, inne) jak i kompleksowe ujęcia poszczególnych zagadnień podatkowych. Organizowane przez nas szkolenia mogą dotyczyć także rozwiązań podatkowych specyficznych dla poszczególnych branż (farmaceutyczna, budowlana, finansowa). Jesteśmy gotowi dostosować tematykę i szczegółowy zakres szkoleń do Państwa indywidualnych potrzeb. Doradztwo podatkowe ma za zadanie przede wszystkim uczyć – aby takie kwestie jak weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych czy identyfikacja obszarów optymalizacji podatkowej nie były obce i skomplikowane. Z nami wszystko stanie się jasne!

Doradztwo podatkowe dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych

Nasza oferta doradztwa podatkowego obejmuje kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej, a w szczególności następujące czynności:

 • wsparcie na etapie procedury uzyskiwania zezwolenia na działalność na terenie SSE,
 • określenie prawidłowego momentu rozpoczęcia działalności w SSE,
 • alokację poszczególnych przychodów i kosztów spółki odpowiednio do działalności strefowej (zwolnionej) i pozastrefowej (opodatkowanej),
 • określenie prawidłowej kwoty dostępnego zwolnienia z tytułu działalności w SSE w poszczególnych okresach rozliczeniowych,
 • analizę możliwości połączenia korzyści związanych z funkcjonowaniem spółki w SSE z innymi formami pomocy publicznej,
 • monitoring zmian regulacji podatkowych dot. SSE i ich wpływu na Państwa działalność.

Doradztwo podatkowe w zakresie cen transferowych

Nasza oferta doradztwa podatkowego koncentruje się na zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podatkowego naszych Klientów w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez:

 • opracowanie polityki cen transferowych i jej bieżącej aktualizacji,
 • przygotowaniu dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. dokumentacja 9a),
 • zebraniu i opracowaniu dokumentacji potwierdzającej zarówno fakt wykonania usług o charakterze niematerialnych jak również związek konkretnych usług z Państwa przychodami,
 • podatkowej kwalifikacji transakcji wewnątrzgrupowych (m. in. annual transfer pricing adjustment, true-up cost),
 • prowadzenie postępowania w zakresie wydania przez Ministra Finansów tzw. uprzedniego porozumienia cenowego.

Prowadzenie rozliczeń VAT dla podmiotów zagranicznych

Nasza oferta obejmuje kompleksowe prowadzenie rozliczeń podatku VAT dla podmiotów zagranicznych, obejmujące rejestrację dla celów podatku VAT w Polsce, przygotowywanie i prowadzenie ewidencji VAT, przygotowywanie deklaracji VAT, Informacji Podsumowujących oraz deklaracji Intrastat.

Profesjonalne doradztwo podatkowe – zapraszamy do Poznania

Zapraszamy do naszego biura w Poznaniu w celu omówienia współpracy obejmującą kompleksowe doradztwo podatkowe. Różnorodność naszych usług w tym temacie pozwala na dostosowanie wszystkich możliwych potrzeb i oczekiwań klienta, co jest jednym z naszych głównych celów. Chcąc zapewnić wysoką jakość współpracy podchodzimy do każdego przypadku indywidualnie, aby klient mógł osiągnąć maksymalną satysfakcję. Komfort, bezpieczeństwo i skuteczność – na to mogą Państwo liczyć. Weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych, analiza podatkowa, szkolenia, doradztwo transakcyjne – wszystko to i jeszcze więcej możesz od nas otrzymać. Nie zwlekaj – zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w Poznaniu!

Secured By miniOrange