Rozwój Grupy BT&A umożliwił rozszerzenie struktury poza dotychczas oferowane obszary usług doradczych. Pozyskanie sprawnego i doświadczonego zespołu doradców z zakresu dotacji unijnych przyczyniło się do powstania kolejnej spółki – BT&A Dotacje. W ramach wyselekcjonowanych i wyspecjalizowanych obszarów działalności spółki BT&A Dotacje proponujemy usługi w następujących dziedzinach:

 • Dotacje (analiza potencjału firmy, przygotowanie dokumentów, rozliczenie, prowadzenie)
 • Księgowość projektów dotacyjnych w pełnym zakresie lub weryfikacja prawidłowości stanu ksiąg
 • Technologia
 • Badania
 • Szkolenia z zakresu programów dotacyjnych, zasad pozyskiwania i rozliczania projektów

BT&A Dotacje zajmuje się kompleksowym, profesjonalnym i skutecznym doradztwem z zakresu pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej i zarządzania projektami, które otrzymały wsparcie.
Usługi świadczone przez podmiot polegają na doradztwie na każdym etapie cyklu zarządzania projektem:

• Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych
• Doradztwo przy wyborze optymalnego źródła finansowania inwestycji
• Opracowanie strategii pozyskania finansowania
• Wybór programu pomocowego
• Przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej
• Pomoc przy podpisaniu umowy o dofinansowanie
• Nadzór nad rzeczową realizacją projektu
• Nadzór nad systemem raportowania (sprawozdawczość)
• Rozliczenie projektu
• Monitoring projektu oraz pomoc przy kontroli projektu

Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszego zespołu, realizowanej polityce jakości oraz autorskiemu procesowi zarządzania projektem nasze działania są niezwykle skuteczne.

Niniejsza oferta jest propozycją świadczenia usług, które pomogą w pozyskaniu bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji.

Najistotniejszym elementem w pozyskiwaniu tego rodzaju środków jest merytoryczne przygotowanie planu przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi danego programu, a więc umiejętne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz efektywne zarządzanie projektem. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie zarządzania projektem, w skład którego wchodzi:

I CZĘŚĆ PRAC - Przygotowanie

W tej fazie opracowywana jest koncepcja całego projektu oraz zostają sprecyzowane cele, które są zgodne z Państwa potrzebami oraz stanowią podstawę do starania się o fundusze pomocowe. Następnie nasi konsultacji dokonują wyboru programu pomocowego odpowiedniego dla rodzaju realizowanego projektu – każdy program wymaga odmiennych dokumentów i posiada inne cele. Wskażemy Państwu najlepsze źródło finansowania projektu, jaką dokumentację należy posiadać na moment składania aplikacji, pomożemy w tworzeniu budżetu projektu i innych analiz, których wykonanie jest konieczne, aby zwiększyć Państwa szanse na pozyskanie dofinansowania. Szansę na dofinansowanie mają projekty najlepiej uzasadnione i najlepiej „wpisujące się” w cele programu. Dzięki doświadczeniu osób, z którymi współpracujemy w terminie 3 tygodni od pozyskania szczegółowych informacji na temat planowanego do realizacji projektu przygotujemy dla Państwa poprawny pod względem formalnym i merytorycznym wniosek aplikacyjny – zgodny z kryteriami danego konkursu.

II CZEŚĆ PRAC - Realizacja

Przygotowanie dobrego wniosku aplikacyjnego to dopiero początek działań. Dla osiągnięcia pełnego sukcesu niezbędne jest także umiejętne kierowanie projektem, zgodność podejmowanych działań z wytycznymi oraz z zapisami umowy o dofinansowanie, właściwe kwalifikowanie kosztów, przeprowadzania procedur przetargowych. Są to działania, które konsultanci BT&A Dotacje prowadzą przy aktywnej współpracy z Państwem.

II CZEŚĆ PRAC - Rozliczenie

Prawidłowo zarządzany projekt daje gwarancję rozliczenia, a tym samym stanowi podstawę do wypłaty środków finansowych. W tej fazie pomoc pracowników BT&A Dotacje polega na przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej, udziale w działaniach monitoringu i ewaluacji projektu.

Zarządzając dużymi i zróżnicowanymi projektami inwestycyjnymi gwarantujemy Państwu udział najlepszych ekspertów w ich realizacji. Sprawowanie pieczy nad jakością i terminowością prac gwarantuje osiągnięcie wyznaczonych celów oraz rozliczenie projektu, a tym samym uzyskanie pełnego dofinansowania. Nasza pomoc polega na aktywnej współpracy z klientem w kolejnych etapach realizacji projektu, zgodnie z jego potrzebami. Świadczymy naszą usługę doradczą tak długo, jak długo wymaga tego harmonogram realizacji i rozliczenia projektu.

Kompleksowa obsługa projektu

Wysokość wynagrodzenia BT&A Dotacje jest uzależniona od rodzaju programu, w ramach którego projekt bierze udział w konkursie, wysokości dotacji oraz złożoności wymaganej do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Wynagrodzenie BT&A Dotacje za kompleksową obsługę projektu w ramach działania ustalane jest procentowo od wysokości wnioskowanej dotacji w zależności od skomplikowania i pracochłonności projektu (standardowo 2-10% tej kwoty).

Każdorazowo wynagrodzenie płatne jest w następujących częściach:

 1. Opłata za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, stanowiąca 10-20% kwoty wynagrodzenia – kwota ta zostanie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy pomiędzy Zleceniodawcą a BT&A Dotacje na realizację danego projektu, płatnej w ciągu 14 dni od dnia jej wystawienia. W przypadku, gdy złożona Dokumentacja, z przyczyn zawinionych wyłącznie przez BT&A Dotacje nie uzyska akceptacji właściwego organu rozpatrującego wnioski o dofinansowanie, na etapie oceny formalnej Dokumentacji, powyższa kwota zostanie zwrócona Zleceniodawcy na podstawie korekty faktury VAT wystawionej w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zleceniobiorcę decyzji tego organu o negatywnym wyniku oceny formalnej.
 2. Opłata za pozyskanie dofinansowania. Opłata pobierana po podpisaniu umowy o dofinansowanie, stanowiąca 80-90% kwoty wynagrodzenia – kwota ta zostanie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej w terminie 7 dni od daty podpisania „Umowy o dofinansowanie projektu” z odpowiednią Instytucją Wdrażającą, płatnej w ciągu 14 dni od dnia jej wystawienia.
 3. Opłata pobierana, w przypadku kiedy elementem umowy jest rozliczenie projektu. Jest to stała kwota pobierana po zakończeniu danego etapu projektu. Wypłacona na podstawie faktury VAT w terminie 7 dni od daty uznania rachunku bankowego Zleceniodawcy środkami dotacji wypłaconymi z tytułu „Umowy o dofinansowanie projektu” w oparciu o złożony wniosek o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową, płatnej w ciągu 14 dni od dnia jej wystawienia.

Inwestycje

Dotacje przeznaczone na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

 

Przykładowe projekty, które mogą być realizowane przez przedsiębiorców w latach 2014 – 2020. Ogólnopolskie Programy Operacyjne:

 • Kredyt na innowacje technologiczne – skierowany do MŚP i obejmujący projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
 • Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R przez firmy.
 • Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego – wspierające powstawanie i rozwój nowych firm.
 • Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów)
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw.
 • Wsparcie rozwoju klastrów  – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych.

Wysokość dotacji:

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy publicznej. Przykładowe wydatki kwalifikowane:

 • zakup środków trwałych, w tym budynków;
 • rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe;
 • instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup usług doradczych dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Dotacje przeznaczone na: bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

Przykładowe projekty, które mogą być realizowane przez przedsiębiorców w latach 2014 – 2020. Regionalne Programy Operacyjne:

 • zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający wprowadzenie nowej e-usługi,
 • wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP,
 • rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami,
 • zakup licencji na oprogramowanie,
 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką,
 • wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych firm/start-up,
 • tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – np. uporządkowanie, przygotowanie, czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych),
 • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny,
 • rozwój klastrów regionalnych i lokalnych,
 • wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe).

Wysokość dofinansowania (reforma pomocy publicznej):

50% 35% 25%
 • Lubelskie
 • Podkarpackie
 • Warmińsko-mazurskie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Zachodniopomorskie
 • Świętokrzyskie
 • Opolskie
 • Małopolskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Kujawsko-pomorskie
 • Dolnośląskie
 • Wielkopolskie
 • Śląskie

W specyficznej sytuacji znajduje się woj. mazowieckie – w nowym rozdaniu limit ten wyniesie 35%, z wyjątkiem podregionu zachodniego (20%) i m.st. Warszawa (do końca 2017 – 15%, następnie jedynie 10%).

+ 20 pp. w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, lub

+ 10 pp. w przypadku średnich przedsiębiorstw

Dotacje na badania i rozwój w celu stworzenia nowych produktów, procesów lub usług

Dotacje przeznaczone na wsparcie projektów celowych – przeprowadzenia prac w celu stworzenia nowego procesu lub nowego produktu/usługi, a także Dotacje przeznaczone na: działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Przykładowe projekty, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach:

I. Ogólnopolskie Programy Operacyjne – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 • Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo – przemysłowe – wsparcie udzielane na realizację prac B+R przez konsorcja naukowo – przemysłowe (programy sektorowe, projekty aplikacyjne).
 • Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw – od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu/ usługi/ technologii/ procesu.
 • Wsparcie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych.
 • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych).
 • Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

II. Regionalne Programy Operacyjne:

 • stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
 • wsparcie prac B+R przez przedsiębiorstwa umożliwiających w szczególności realizacje regionalnych inteligentnych specjalizacji (w tym dofinansowanie uzyskania poza granicami RP ochrony własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym i międzynarodowym),
 • wsparcie wdrożenia wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,
 • usługi B+R polegające na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji („bon na innowacje”).

Wysokość dotacji:

W zależności od ścieżki programowej, rodzaju wnioskodawcy i prowadzonych prac – od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych.

Przykładowe wydatki kwalifikowane w projekcie:

 • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
 • koszty zakupu lub używania sprzętu i aparatury,
 • koszty związane z amortyzacją gruntów i budynków
 • zakup usług badawczych i doradczych;
 • koszty operacyjne (np. zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia prac);
 • koszty ogólne (np. wynajem, usługi księgowe, prawne)

Środowisko

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Unijne prawodawstwo wprowadza restrykcyjne normy dotyczące m.in. redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych. W ramach nowej perspektywy będzie można uzyskać dofinasowanie na wzrost produkcji energii odnawialnej, wykorzystania nieodnawialnych surowców energetycznych, modernizacja energetyczna budynków, gospodarka odpadami, Przykładowe projekty, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach:

Przykładowe projekty, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach:

I. Ogólnopolskie Programy Operacyjne – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych farm wiatrowych;
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biomasę;
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biogaz;
 • budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących wodę lub energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.
 • budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 110 kV służącej podłączeniu OZE
 • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków •       budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego.
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów,
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”,
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego
 • modernizacja wszelkiej infrastruktury wyposażenia technicznego w budynkach publicznych w wyniku działania, której jest zużywana energia (np. windy):
 • ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku.

Dodatkowo w ramach działania 1.6 związanego m.in. z wysokosprawnym wytwarzaniem energii przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Pomoc inwestycyjna z POIiŚ została przewidziana w formie zwrotnej. O tym jakiego rodzaju forma instrumentu zwrotnego zostanie zastosowana zadecyduje wynik przeprowadzonego przez IZ badania dotyczącego analizy ex-ante instrumentów finansowych, zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Komisji (UE) 1303/2014.

Pomoc horyzontalna.  Zgodnie z zasadami określonymi w programie pomocowym lub notyfikacji indywidualnej, jednak nie więcej niż 85%.

Przykładowe projekty, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach

II. Regionalne Programy Operacyjne

 • wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych,
 • inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
 • tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących
 • usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
 • projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020;
 • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Szkolenia

W nowej perspektywie finansowej program PO KL w dużej części zastąpi program POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój. Będzie to pierwszy program operacyjny, którego beneficjentami mają być z założenia wyłącznie ludzie młodzi – do 29 roku życia. POWER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dodatkowo, wsparcie szkoleniowo-doradcze dostępne będzie także za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych na szczeblu danego województwa oraz częściowo w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników sektora MŚP możliwe będzie m.in. w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług, w którym przedsiębiorcy będą decydować o rodzaju, formie i zakresie usług, z jakich skorzystają. Z uwagi na fakt iż część projektów szkoleniowych realizowanych w latach 2007-2013 była niedopasowana do potrzeb rynku to pomysł ten wydaje się jak najbardziej słuszny. Interwencja realizowana będzie m.in. poprzez wdrożenie kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wsparcia pracodawców (poprzedzonej diagnozą potrzeb), w tym w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz późniejszej realizacji procesu szkolenia, specjalistycznego doradztwa, mentoringu oraz coachingu. Pomoc będzie także ukierunkowana na realizację wsparcia typu outplacement skierowanego do pracowników będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.;

Targi i misje gospodarcze

Dotacje przeznaczone na: promocję produktów/usług za granicą, zwiększenie poziomu eksportu w firmie, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. Przykładowe projekty, które mogą być realizowane przez przedsiębiorców w latach 2014 – 2020: I. Ogólnopolskie Programy Operacyjne:

 • Promocja turystyczna Polski.

II. Regionalne Programy Operacyjne:

 • wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
 • wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw – finansowanie misji gospodarczych, wizyt studyjnych, itp.
 • promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych – finansowanie udziału przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp.,
 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych),

Przykładowe wydatki kwalifikowane:

 • zakup usługi doradczej polegającej na przygotowaniu planu działań
 • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
 • uzyskanie dokumentów do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;
 • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
 • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

Wysokość dofinansowania:

 • zgodnie z mapą pomocy publicznej
 • pomoc de minims.
Secured By miniOrange