Wygraj z kryzysem

Opis Projektu

Głównym celem projektu „WYGRAJ  Z KRYZYSEM” jest wyeliminowanie problemów podmiotów objętych wsparciem poprzez szkolenia i doradztwo wspierające proces zmiany profilu przedsiębiorstwa.
Projekt obejmie wsparciem 75 osób, w tym 27 kobiet, będących pracownikami mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego i przechodzą proces zmiany profilu przedsiębiorstwa.

Adresatami projektu są przedstawiciele:

 • Kadry zarządzającej
 • Pracowników

Formy wsparcia:

 • Szkolenia
 • Doradztwo

Projekt zakłada realizację 40 godzinnych szkoleń w zakresie zarządzania zmianą. Wśród tematów zagadnień znajdą się m.in.: zgodność zmiany z celami strategicznymi firmy, wycena zmiany w kontekście zasobów finansowych, rzeczowych, kadrowych oraz potencjalnych korzyści ekonomicznych, organizacyjnych, personalnych; zmiana jako projekt oraz prowadzenie pracowników przez zmiany.
Dla każdego przedsiębiorstwa, biorącego udział w projekcie, przewidziano doradztwo w zakresie zarządzania zmianą. Indywidualne sesje doradcze będą trwać 30 godzin. Obszar doradztwa obejmuje: analizę wykonalności strategii zmian, zarządzanie kosztami i efektywnością, zarządzanie projektami wdrożeniowymi, zarządzanie wiedzą i kapitałem ludzkim, zarządzanie ryzykiem gospodarczym, zarządzanie ryzykiem finansowym. Sesje doradcze organizowane będą w siedzibach przedsiębiorstw.
W ramach projektu zostaną pokryte wszelkie koszty związane z doradztwem i szkoleniem. Uczestnikom szkoleń gwarantujemy materiały szkoleniowe i wyżywienie.

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego, które przechodzą proces zmiany profilu działalności.
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić następujące dokumenty rekrutacyjne:

 • Deklaracja uczestnictwa przedsiębiorstwa
 • Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa
 • Deklaracja uczestnictwa
 • Formularz kwalifikacyjny do sektora MMŚP
 • Oświadczenie o niespełnianiu przesłanek do wykluczenia otrzymania pomocy de minimis
 • Formularz oddelegowania pracownika
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 • Oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Dokumenty należy przesłać droga pocztową lub złożyć osobiście w Biurze Projektu przy ul. Grudzieniec 102 w Poznaniu w siedzibie Organizatora – BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.
Rekrutacja trwa! Zapraszamy!

Kontakt:
BIURO PROJEKTU:
BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.
ul. Grudzieniec 102
60-621 Poznań
Tel.  61 646 04 50
Fax. 61 646 04 70
E-mail: efs@btagroup.pl
www.btagroup.pl
Koordynator merytoryczny: Magdalena Sierocka
Kom. 691 059 376

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII ”Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Secured By miniOrange