Aktualności BT&A Group31 stycznia / BT&A Group

Zmiana preferencyjnej stawki CIT do 9% od 01.01.2019 r.

Od dnia 01-01-2019 roku zmianie ulega art. 19 ust1 updop i otrzymuje brzmienie:

art. 19. 1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

 1. 19% podstawy opodatkowania;
 2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem, skorzystać z preferencyjnej stawki podatku będą mogły podmioty:

 1. mali podatnicy; w 2019 r. status małego podatnika ma podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5.135.000 zł, oraz
 2. rozpoczynający działalność gospodarczą.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż opodatkowaniu obniżoną stawką będą dochody uzyskane od 01-01-2019 w związku z czym u podatników których rok obrachunkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 roku nie będą mogli skorzystać z tej stawki.

Podmioty które nie będą mogły skorzystać z obniżonej stawki CIT

Następujący podatnicy, którzy powstali:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników,
 5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro
  nie może stosować 9% stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku następnym.

Dodatkowo 9% stawki nie będą mogli zastosować:

 1. spółka dzielona,
 2. podatnik, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
 • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000
 • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku następnym

3. Z obniżonej stawki nie będą mogły zastosować także grupy kapitałowe.

kompleksowe usługi księgowe poznań
24 stycznia / BT&A Group

Formy opodatkowania

Zakładając firmę, już na etapie składania wniosku CEIDG-1 należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania. Nie jest to prosta decyzja, ale konieczna. Warto więc poznać wszystkie formy, aby móc łatwiej tego wyboru dokonać. Zalicza się do nich kartę podatkową, ryczałt, zasady ogólne oraz liniówkę. Która z tych form jest najlepsza? Przeczytaj poniższy artykuł i samodzielnie odpowiedz na to pytanie.

Read the article

ompleksowa obsługa księgowa poznań
29 grudnia / BT&A Group

KPiR vs KH – różnice, wady, zalety

Biura rachunkowe muszą sprostać obsłudze klientów na jak najwyższym poziomie. W ich interesie leży kompleksowa obsługa księgowa klientów. Odpowiednie kwalifikacje księgowych będą w stanie sprostać potrzebom klientów – tych małych i tych dużych. Niezależnie od formy prowadzenia działalności, powstaje obowiązek dokumentowania wyników firmy.

Read the article

doradztwo podatkowe poznań
27 grudnia / BT&A Group

Formy prawne podmiotów gospodarczych

Zakładając własną firmę, trzeba ustalić kilka ważnych kwestii i zarazem dokonać wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Należy mieć na uwadze to, że dana forma ma bardzo duży wpływ na koszty jej założenia, prowadzenia, czas oczekiwania na rejestrację, a także wysokość opodatkowania i składki ZUS. Od tego zależy również to, czy właściciel będzie ponosił odpowiedzialność osobistą za zobowiązania przedsiębiorstwa. Trzeba podkreślić, że właściwie każda forma działalności gospodarczej ma swoje wady i zalety. To zapewne dlatego tak trudno zdecydować się na konkretną.

Read the article

audyt finansowy poznań
30 listopada / BT&A Group

Jaką firmę wybrać do audytu finansowego?

Dekady, gdzie kontrola finansów przedsiębiorstw sprawowana była praktycznie tylko przez jedną, dwie instytucje i była wyłączną domeną państwa, wraz z okresem realnego socjalizmu odeszły w niebyt. Oczywiście firmy tamtego okresu miały mieć teoretycznie wbudowane mechanizmy samokontroli, jednakże z wiedzy powszechnej, jak i z badań historyków gospodarczych dobrze wiemy już, jak owa kontrola finansów wyglądała. Dziś owo „sprawdzenie’ i „kontrola” finansów podmiotu gospodarczego są w stopniu o wiele bardziej usystematyzowanym, tak iż całość wiedzy, ramy prawne, system procedur, jak i indywidualne umiejętności biegłego rewidenta, zostały scalone w osobną dziedzinę nauki o finansach. Obecnie każda szanująca się uczelnia ekonomiczna lub wszechnica o charakterze uniwersalnym ma w swojej ofercie kierunek audyt finansowy.

Read the article

Bądź niezależna
25 października / BT&A Group

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET

Miło nam poinformować, że BT&A podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu i stało się operatorem dotacji dla osób pragnących założyć własną firmę!

Już 19 września 2016 roku ruszyła rekrutacja do naszego projektu „BĄDŹ NIEZALEŻNA, ZAŁÓŻ FIRMĘ” dla kobiet, które planują rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Rekrutacja będzie trwać do 31 października 2016 roku (z możliwością przedłużenia).
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wsparcie kierowane jest do 45 kobiet powyżej 30 roku życia, w tym zarówno bezrobotnych jak i biernych zawodowo, mieszkających na terenie powiatów województwa wielkopolskiego: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, wrzesińskiego, tureckiego, kolskiego. Szczegółowa lista gmin biorących udział w projekcie, a także pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu www.badzniezalezna.pl.
Grupami preferowanymi w projekcie będą kobiety w wieku 50+ oraz wychowujące co najmniej jedno dziecko.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku kobiet bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych do 31 marca 2018 roku.

Oferujemy:
· bezzwrotną dotację
· bezpłatne szkolenia i doradztwo
· półroczne wsparcie finansowe

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.
Więcej informacji i formularz kontaktowy znajdziecie na stronie internetowe www.badzniezalezna.pl

Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2016 r. do 31.03.2018 r.

Nie czekaj!! Zgłoś się już dziś lub przekaż informację znajomym!!!

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.badzniezalezna.pl

Zdjęcie główne BT&A Group
15 września / BT&A Group

II nabór wniosków w konkursie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Z przyjemnością informuję, że PARP ogłosiła II nabór wniosków w konkursie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268. Nabór wniosków będzie trwał od 8 stycznia do 10 lutego 2014 r. Całkowita alokacja środków na nabór wynosi 8.789.384,51 PLN, co jest kwotą przeszło 3 razy wyższą od kwoty zakontraktowanej w ramach I naboru.

Content retrieved from: https://www.btagroup.pl/pl/publikacje/show/28.html.

BTA Group
22 lipca / BT&A Group

Gainside – najlepsze wsparcie w zakresie realizacji audytu wewnętrznego dla firm w internecie

Zapytanie ofertowe

  W związku z realizacją projektu pt. „IA-System – najlepsze wsparcie w zakresie realizacji audytu wewnętrznego dla firm w internecie”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1, Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-270/13-00, firma BT&A AUDYT WEWNĘTRZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup następujących elementów (usługi informatyczne, techniczne, doradcze oraz środki trwałe) związanych z realizacją przedmiotowego projektu:

 1.  Zakres zamówienia

LP.

Wyszczególnienie działań w ramach etapu

Harmonogram realizacji zadań– w okresie od … do …

1.

Dzierżawa serwera  (wersja produkcyjna): na realizacje zadania przewidziano: 5 miesięcy

01.11.2013 – 31.03.2014

2.

Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego

 • Funkcja: skaner, drukarka i fax
 • bezprzewodowe podłączenie do internetu (Wbudowane Wi – Fi)

3.

Zakup komputera przenośnego z systemem operacyjnym dla kierownika projektu:

Komputer musi spełnić następujące kryteria techniczne

– rozszerzona gwarancja

– procesor AMD lub równoważny

– dysk twardy: minimum 500GB

– ekran minimum 15 cali

– system operacyjny Windows 7 Professional

4.

Stworzenie modułu chmury obliczeniowej typu SaaS) – na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh

5.

Stworzenie modułu nierelacyjnej bazy danych NoSQL– na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh;

LP.

Wyszczególnienie działań w ramach etapu

Harmonogram realizacji zadań – w okresie od … do …

1.

Stworzenie modułu szkoleniowego dla aplikacji zarządzania audytem wewnętrznym – na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh

01.04.2014 – 31.07.2014

2.

Dzierżawa serwera (wersja produkcyjna) na realizacje zadania przewidziano: 4 miesiące

3.

Stworzenie modułu systemu ekspertowego dla aplikacji zarządzania audytem wewnętrznym – na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh

4.

Stworzenie modułu aplikacji do zarządzana audytem wewnętrznym uruchamianym w chmurze obliczeniowej – na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh

5.

Stworzenie modułu responsywnego interfejsu użytkownika w postaci serwisu www jako interfejsu do usługi w chmurze obliczeniowej z obslugą  języków oraz integracją z systemem płatności – na realizacje zadania przewidziano: 210 rbh

6.

Optymalizacja portalu pod kątem SEO  – na realizacje zadania przewidziano: 110 rbh

LP.

Wyszczególnienie działań w ramach etapu

Harmonogram realizacji zadań – w okresie od … do …

1.

Dzierżawa serwera (wersja publiczna): na realizacje zadania przewidziano: 6 miesięcy

01.08.2014 – 31.01.2015

2.

Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i wydajnościowych – na realizacje zadania przewidziano: 80 rbh

3.

Badanie Usability (użyteczności) wdrażanej e-usługi – na realizacje zadania przewidziano: 80 rbh

 1. Poniżej przedkładamy niezbędne dane dotyczące ww. zapytania ofertowego:
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Kryteria obligatoryjne dla oferty:

 1. Wypełnienie formularza ofertowego oraz złożenie oświadczeń (wg wzoru): Dokumenty do wypełnienia dostępne są w siedzibie firmy BT&A AUDYT WEWNĘTRZNY Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa.   

(Zależnie od wyrażonej przez Oferenta potrzeby, dokumenty mogą być dostarczone także przez kuriera lub drogą mailową).

 1. Gotowość wykonania zadań we wskazanych terminach

 

Dodatkowo każda oferta:

 1. Powinna posiadać datę sporządzenia,
 2. Powinna zawierać adres oferenta,
 3. Powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 4. Posiadać termin ważności – minimum do 30.11.2013 roku.
 5. Oferta musi być kompleksowa tj. zawierać realizację wszystkich elementów zawartych opisie przedmiotu powyższego zamówienia tj. punkcie I.

 

 1. Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru

Punktacja 

Ocena kryterium 

Cena netto oferty

100

                    W min 

          An = ———- * 100

                      Wr

 gdzie:

W min – cena w  ofercie najtańszej

 Wr –    cena w ofercie rozpatrywanej

An – ilość punktów przyznanych ofercie                 

 

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres BT&A AUDYT WEWNĘTRZNY SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa

 1. 1.     Oferta może być także przesłana na adres mailowy: marcin.solski@btagroup.pl
 2. 2.     Maksymalny termin dostarczenia ofert to: 30.10.2013r.
 3. 3.     Termin ważności oferty – minimum do 30.11.2013

 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. 4.     Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  31.10.2013 a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej, w siedzibie Zamawiającego: ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa
 2. 5.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

poczty lub faksem lub mailem.

Szczegółowych informacji odnośnie zamówienia udziela Pan Marcin Solski pod numerem telefonu 509 687 298 / fax: 48 61 646 04 70 oraz adresem email: marcin.solski@btagroup.pl

 1. Zastrzeżenia
 • BT&A AUDYT WEWNĘTRZNY Sp. z o.o. nie może być pociągania do odpowiedzialności za jakikolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów, w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 1. Załączniki        
 • Wzór formularza  ofertowego.

 

Content retrieved from: https://www.btagroup.pl/pl/publikacje/show/29.html.

5 grudnia / BT&A Group

Tax limitation in pharma marketing

Pharma Poland News discusses tax deductibility in public and non-public pharma advertising, and ways to avoid problems arising from misallocation of marketing costs, with Tomasz Frontczak, Tax Manager with GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, and Tomasz Ciszewski, Tax Manager in Ernst & Young’s Pharmaceutical Sector Service Group.

 

Content retrieved from: https://www.btagroup.pl/pl/publikacje/1/date_desc/0/0/2006-05.html.

Secured By miniOrange