Od dnia 01-01-2019 roku zmianie ulega art. 19 ust1 updop i otrzymuje brzmienie:

art. 19. 1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

 1. 19% podstawy opodatkowania;
 2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem, skorzystać z preferencyjnej stawki podatku będą mogły podmioty:

 1. mali podatnicy; w 2019 r. status małego podatnika ma podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5.135.000 zł, oraz
 2. rozpoczynający działalność gospodarczą.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż opodatkowaniu obniżoną stawką będą dochody uzyskane od 01-01-2019 w związku z czym u podatników których rok obrachunkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 roku nie będą mogli skorzystać z tej stawki.

Podmioty które nie będą mogły skorzystać z obniżonej stawki CIT

Następujący podatnicy, którzy powstali:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników,
 5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro
  nie może stosować 9% stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku następnym.

Dodatkowo 9% stawki nie będą mogli zastosować:

 1. spółka dzielona,
 2. podatnik, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
 • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000
 • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku następnym

3. Z obniżonej stawki nie będą mogły zastosować także grupy kapitałowe.