BTA Group

Zapytanie ofertowe

  W związku z realizacją projektu pt. „IA-System – najlepsze wsparcie w zakresie realizacji audytu wewnętrznego dla firm w internecie”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1, Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-270/13-00, firma BT&A AUDYT WEWNĘTRZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup następujących elementów (usługi informatyczne, techniczne, doradcze oraz środki trwałe) związanych z realizacją przedmiotowego projektu:

 1.  Zakres zamówienia

LP.

Wyszczególnienie działań w ramach etapu

Harmonogram realizacji zadań– w okresie od … do …

1.

Dzierżawa serwera  (wersja produkcyjna): na realizacje zadania przewidziano: 5 miesięcy

01.11.2013 – 31.03.2014

2.

Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego

 • Funkcja: skaner, drukarka i fax
 • bezprzewodowe podłączenie do internetu (Wbudowane Wi – Fi)

3.

Zakup komputera przenośnego z systemem operacyjnym dla kierownika projektu:

Komputer musi spełnić następujące kryteria techniczne

– rozszerzona gwarancja

– procesor AMD lub równoważny

– dysk twardy: minimum 500GB

– ekran minimum 15 cali

– system operacyjny Windows 7 Professional

4.

Stworzenie modułu chmury obliczeniowej typu SaaS) – na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh

5.

Stworzenie modułu nierelacyjnej bazy danych NoSQL– na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh;

LP.

Wyszczególnienie działań w ramach etapu

Harmonogram realizacji zadań – w okresie od … do …

1.

Stworzenie modułu szkoleniowego dla aplikacji zarządzania audytem wewnętrznym – na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh

01.04.2014 – 31.07.2014

2.

Dzierżawa serwera (wersja produkcyjna) na realizacje zadania przewidziano: 4 miesiące

3.

Stworzenie modułu systemu ekspertowego dla aplikacji zarządzania audytem wewnętrznym – na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh

4.

Stworzenie modułu aplikacji do zarządzana audytem wewnętrznym uruchamianym w chmurze obliczeniowej – na realizacje zadania przewidziano: 330 rbh

5.

Stworzenie modułu responsywnego interfejsu użytkownika w postaci serwisu www jako interfejsu do usługi w chmurze obliczeniowej z obslugą  języków oraz integracją z systemem płatności – na realizacje zadania przewidziano: 210 rbh

6.

Optymalizacja portalu pod kątem SEO  – na realizacje zadania przewidziano: 110 rbh

LP.

Wyszczególnienie działań w ramach etapu

Harmonogram realizacji zadań – w okresie od … do …

1.

Dzierżawa serwera (wersja publiczna): na realizacje zadania przewidziano: 6 miesięcy

01.08.2014 – 31.01.2015

2.

Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i wydajnościowych – na realizacje zadania przewidziano: 80 rbh

3.

Badanie Usability (użyteczności) wdrażanej e-usługi – na realizacje zadania przewidziano: 80 rbh

 1. Poniżej przedkładamy niezbędne dane dotyczące ww. zapytania ofertowego:
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Kryteria obligatoryjne dla oferty:

 1. Wypełnienie formularza ofertowego oraz złożenie oświadczeń (wg wzoru): Dokumenty do wypełnienia dostępne są w siedzibie firmy BT&A AUDYT WEWNĘTRZNY Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa.   

(Zależnie od wyrażonej przez Oferenta potrzeby, dokumenty mogą być dostarczone także przez kuriera lub drogą mailową).

 1. Gotowość wykonania zadań we wskazanych terminach

 

Dodatkowo każda oferta:

 1. Powinna posiadać datę sporządzenia,
 2. Powinna zawierać adres oferenta,
 3. Powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 4. Posiadać termin ważności – minimum do 30.11.2013 roku.
 5. Oferta musi być kompleksowa tj. zawierać realizację wszystkich elementów zawartych opisie przedmiotu powyższego zamówienia tj. punkcie I.

 

 1. Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru

Punktacja 

Ocena kryterium 

Cena netto oferty

100

                    W min 

          An = ———- * 100

                      Wr

 gdzie:

W min – cena w  ofercie najtańszej

 Wr –    cena w ofercie rozpatrywanej

An – ilość punktów przyznanych ofercie                 

 

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres BT&A AUDYT WEWNĘTRZNY SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa

 1. 1.     Oferta może być także przesłana na adres mailowy: marcin.solski@btagroup.pl
 2. 2.     Maksymalny termin dostarczenia ofert to: 30.10.2013r.
 3. 3.     Termin ważności oferty – minimum do 30.11.2013

 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. 4.     Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  31.10.2013 a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej, w siedzibie Zamawiającego: ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa
 2. 5.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

poczty lub faksem lub mailem.

Szczegółowych informacji odnośnie zamówienia udziela Pan Marcin Solski pod numerem telefonu 509 687 298 / fax: 48 61 646 04 70 oraz adresem email: marcin.solski@btagroup.pl

 1. Zastrzeżenia
 • BT&A AUDYT WEWNĘTRZNY Sp. z o.o. nie może być pociągania do odpowiedzialności za jakikolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów, w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 1. Załączniki        
 • Wzór formularza  ofertowego.

 

Content retrieved from: https://www.btagroup.pl/pl/publikacje/show/29.html.